Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advantageousness /ædvən'teidʤəsnis/  

  • Danh từ
    tính có lợi, tính thuận lợi