Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phẩm chất có giá trị, tài năng có giá trị; vốn quý
  good health is a great asset
  sức khỏe tốt là một vốn quý
  he's an enormous asset to the team
  anh ta là một vốn rất lớn đối với đội
  (thường số nhiều) tài sản có; tích sản
  tích sản của ông ta gồm có cổ phần trong công ty và một ngôi nhà ở Luân Đôn

  * Các từ tương tự:
  Asset stocks and services flows, asset-stripping, assets, Assets motives