Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

betterment /'betəmənt/  

  • Danh từ
    sự cải thiện