Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

improvement /im'pru:vmənt/  

 • Danh từ
  (+ on, him) sự cải tiến; sự được cải tiến, sự trở nên tốt hơn
  cause a marked improvement in working conditions
  tạo được tiến bộ rõ rệt về điều kiện làm việc
  this year's car is an improvement on last year's model
  kiểu xe hơi năm nay là một cải tiến so với kiểu xe năm ngoái
  phần cải tiến, phần tu bổ
  a road improvement scheme
  một kế hoạch tu bổ đường sá