Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advantageous /ædvən'teidʒəs/  

  • Tính từ
    có lợi

    * Các từ tương tự:
    advantageously, advantageousness