Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valuable /'væljʊəbl/  

 • Tính từ
  có giá trị lớn, quý báu
  a valuable collection of paintings
  một bộ sưu tập tranh có giá trị lớn
  có ích; quan trọng
  valuable advice
  lời khuyên có ích

  * Các từ tương tự:
  valuableness, valuables