Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valuables /'væljʊəblz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    đồ quý giá