Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advantageously /ædvən'teidʒəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] có lợi