Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

profitable /prɒfitəbl/  

 • Tính từ
  có lời; có lãi
  profitable investments
  những vụ đầu tư có lãi
  the deal was profitable to all of us
  sự thỏa thuận mua bán đó đã có lợi cho tất cả chúng ta
  có lợi; bổ ích
  she spent a profitable afternoon in the library
  chị ta đã qua một buổi chiều bổ ích ở thư viện