Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có ích, hữu ích
  a useful idea
  một ý kiến có ích
  a useful tool
  một dụng cụ có ích
  (khẩu ngữ) có khả năng, thành thạo
  he's a useful member of the team
  ông ta là một thành viên có khả năng của đội
  come in handy (useful)
  xem handy
  make oneself useful
  tỏ ra hữu ích

  * Các từ tương tự:
  usefully, usefulness