Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sai quả (cây)
  có kết quả, thành công
  it was a very fruitful meetingwe made a lot of important decisions
  ấy là một cuộc họp thành công, chúng tôi đã có nhiều quyết định quan trọng

  * Các từ tương tự:
  fruitfully, fruitfulness