Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sản xuất nhiều nông phẩm; đẻ nhiều
  a fecund imagination
  (nghĩa bóng) trí tưởng tượng phong phú

  * Các từ tương tự:
  fecundate, fecundated, fecundation, fecundity