Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng công, đáng đọc, đáng xem; có lợi
  a rewarding films
  phim đáng xem
  gardening is a very rewarding pastime
  làm vườn là một trò tiêu khiển rất đáng công
  teaching is not very rewarding financially
  dạy học không lợi lộc mấy đâu (không được trả công khá)