Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plenteous /'plentiəs/  

  • Tính từ
    như plentiful

    * Các từ tương tự:
    plenteously, plenteousness