Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plenteously /'plentiəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phong phú, [một cách] dồi dào