Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phong phú, dồi dào
  a plentiful supply of goods
  nguồn cung cấp hàng hóa dồi dào

  * Các từ tương tự:
  plentifully, plentifulness