Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fructuous /'frʌktjuəs/  

  • Tính từ
    sinh quả; có nhiều quả