Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cũ)
  cho một cách hào phóng
  dồi dào
  a bountiful supply of food
  hàng thực phẩm cung cấp dồi dào

  * Các từ tương tự:
  bountifully, bountifulness