Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thành công
  a successful career
  một sự nghiệp thành công
  a successful candidate
  một ứng viên thành công; một thí sinh trúng tuyển

  * Các từ tương tự:
  successfully, successfulness