Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bounteous /'baʊntiəs/  

 • Tính từ
  (cũ hoặc tu từ)
  hào phóng (người)
  dồi dào, phong phú
  God's bounteous blessing
  phúc lành dồi dào của Chúa

  * Các từ tương tự:
  bounteously, bounteousness