Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hữu hiệu
  những biện pháp hữu hiệu để giảm bớt nạn thất nghiệp
  gây ấn tượng
  an effective speech
  bài nói gây ấn tượng
  thực sự
  the effective membership of a society
  hội viên thực sự của một hội
  phù hợp với công việc
  the effective strength of the army
  sức khỏe phù hợp cần thiết cho quân đội

  * Các từ tương tự:
  effective address, effective antenna length, effective attenuation, effective conductance, effective current, effective cutoff frequency, Effective demand, Effective exchange rate, effective height of antenna