Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conspicuous /kən'spikjʊəs/  

 • Tính từ
  dễ thấy, dễ nhận ra
  traffic signs should be conspicuous
  các tín hiệu giao thông cần phải dễ thấy
  làm cho người ta để ý đến, gây sự chú ý
  vắng mặt để làm cho người ta chú ý đến mình

  * Các từ tương tự:
  Conspicuous consumption, conspicuously, conspicuousness