Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bày rõ ra ngoài; rõ ràng
  it became apparent that she was going to die
  rõ ràng là chị ta sắp chết
  không có thực, bế ngoài
  their affluence is more apparent than real
  sự giàu có của họ chỉ là bề ngoài hơn là có thực

  * Các từ tương tự:
  apparently, apparentness