Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hiển nhiên, rõ rệt
  he looked at his children with evident pride
  ông ta nhìn đàn con của mình với một niềm hãnh diện rõ rệt

  * Các từ tương tự:
  evidential, evidentially, evidently