Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clear-cut /,kliə'kʌt/  

 • Tính từ
  rõ, rõ ràng
  clear-cut distinction
  sự phân biệt rõ ràng
  clear-cut outline of the mountains against the sky
  đường nét rõ của dãy núi trên nền trời