Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evidential /evi'den∫l/  

 • Tính từ
  dựa trên bằng chứng; cung cấp bằng chứng
  evidential proof
  sự chứng minh bằng bằng chứng

  * Các từ tương tự:
  evidentially