Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perceptible /pə'septəbl/  

 • Tính từ
  có thể thấy, có thể nhận thấy, có thể cảm nhận
  perceptible movements
  những chuyển động có thể nhận thấy được
  perceptible sounds
  những tiếng có thể cảm nhận được (có thể nghe được)
  [đủ mạnh (đủ lớn) để có thể] thấy rõ
  perceptible change
  sự thay đổi thấy rõ
  perceptible improvement
  sự cải tiến thấy rõ