Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rõ ràng; hiển nhiên
  mọi người thấy rõ là cháu bé đã bị đối xử tồi tệ
  an obvious truth
  sự thật hiển nhiên

  * Các từ tương tự:
  obviously, obviousness