Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmistakable /,ʌnmi'steikəbl/  

 • Tính từ
  không thể lẫn lộn, rõ ràng
  the unmistakable sound of an approaching train
  tiếng tàu hỏa đang đến gần, không thể lẫn lộn được

  * Các từ tương tự:
  unmistakableness