Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palpable /'pælpəbl/  

  • Tính từ
    sờ được; sờ thấy được
    rõ ràng, hiển nhiên
    a palpable lie
    lời nói dối hiển nhiên