Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

noticeable /'nəʊtisəbl/  

  • Tính từ
    dễ nhận thấy; rõ rệt
    đã có tiến bộ rõ rệt trong chữ viết của cô ta