Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undisguised /'ʌndis'kʌst/  

  • Tính từ
    không nguỵ trang, không đổi lốt
    không giả vờ, thành thật