Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (ngôn ngữ học) [ở] dạng số ít
  a singular noun
  một danh từ số ít
  trousers” has no singular
  “trousers” không có dạng số ít
  khác thường; phi thường, nổi bật
  a singular event
  một sự kiện khác thường
  a person of singular courage
  một người can đảm nổi bật
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  dạng số ít
  what is the singular of “children”?
  dạng số ít của “children” là gì?

  * Các từ tương tự:
  Singular matrix, singularise, singularism, singularity, singularize, singularly