Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

singularity /,siŋgjʊlærəti/  

  • Danh từ
    (cũ)
    sự khác thường, sự kỳ lạ
    the singularity of the event
    sự kỳ lạ của sự kiện đó