Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outlandishness /aʊt'lændi∫nis/  

  • Danh từ
    tính chất kỳ dị; tính chất lạ thường