Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uniqueness /ju:'ni:knis/  

  • Danh từ
    sự độc nhất