Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eccentricity /ik'sentrisəti/  

  • Danh từ
    tính kỳ quặc; hành động kỳ quặc
    (cơ học, toán học) độ lệch tâm