Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

queerness /'kwiənis/  

  • Danh từ
    sự lạ lùng, sự kỳ cục
    sự khả nghi, sự đáng ngờ
    sự khó ở