Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strangeness /'streindʒnis/  

  • Danh từ
    sự lạ, sự xa lạ
    sự lạ, sự lạ kỳ