Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

idiosyncrasy /,idiə'sikrəsi/  

  • Danh từ
    phong cách riêng, thói riêng
    một trong những thói riêng nhỏ của cô ta là rửa ráy bằng nước lạnh