Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individuality /,individʒʊ'æləti/  

 • Danh từ
  cá tính
  a man of marked individuality
  một người có cá tính rõ nét
  tình trạng sống riêng lẻ tách rời
  individualities
  (số nhiều)
  sở thích cá nhân