Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinctiveness /di'stiηktivnis/  

  • Danh từ
    nén đặc biệt