Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extraordinary /ik'strɔ:dnri/  /ik'strɔ:dəneri/

  • Tính từ
    lạ thường, khác thường
    đặc biệt
    ambassador extraordinary
    đại sứ đặc mệnh