Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  huy hoàng, lộng lẫy, tuyệt vời
  gorgeous weather
  thời tiết tuyệt vời
  walls hung with gorgeous tapestries
  tường treo những tấm thảm lộng lẫy

  * Các từ tương tự:
  gorgeously, gorgeousness