Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lộng lẫy, huy hoàng

    * Các từ tương tự:
    dazzlingly