Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

magnificent /mæg'nifisnt/  

 • Tính từ
  tráng lễ, lộng lẫy
  a magnificent Renaissance palace
  lâu đài tráng lệ thời Phục hưng

  * Các từ tương tự:
  magnificently, magnificentness