Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phong phú, hậu hĩ
  a lavish display
  một cuộc trưng bày phong phú
  lavish + in, of, with; lavish in doing some-thing
  hào phóng
  he was lavish with his praise for (lavish in praisingthe project
  ông ta không tiếc lời khen kế hoạch đó
  Động từ
  lavish something on (upon) somebody (something)
  cho rộng rãi
  lavish care on an only child
  nuông chiều đứa con một

  * Các từ tương tự:
  lavishly, lavishment, lavishness