Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsparing /ʌn'speəriŋ/  

 • Tính từ
  không tiếc, hào phóng
  be unsparing in one's efforts
  không tiếc công sức
  unsparing of (inpraise
  không tiếc lời khen

  * Các từ tương tự:
  unsparingly, unsparingness