Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsparingly /ʌn'speəriŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] hào phóng, [một cách] rộng rãi