Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsparingness /n'spe ri nis/  

  • Danh từ
    tính không thưng, tính không tha thứ
    tính không tiết kiệm